Rozvoj The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011502
Číslo a název výzvy: Vzděláváním zaměstnanců ke zvýšení konkurenceschopnosti The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o.“
Název projektu: Rozvoj The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o.
Financování: Projekt je spolufinancován Evropskou Unií
Doba trvání projektu: 1.5.2020 – 30.4.2022

 

Vzděláváním zaměstnanců ke zvýšení konkurenceschopnosti The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o.
Společnost Candy Plus realizuje projekt s názvem „Vzděláváním zaměstnanců ke zvýšení konkurenceschopnosti The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o.“, CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011502, který byl zahájen v květnu 2020 a jeho realizace je plánována až do dubna 2022. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí.
Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní pozici.
Celková výše dotace je 5 235 347,20 Kč.

 

 

 

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na rozvoj všech skupin zaměstnanců firmy The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o.,
s důrazem na rozvoj znalostí výrobních operátorů, kteří jsou důležitou součástí rozvoje konkurenceschopnosti firmy.

Projekt cílí zejména na zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a na soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.

Projekt je určen zaměstnancům Candy Plus (v obou výrobních závodech), jež byli vybráni na základě analýzy potřeb, kterou žadatel ve své společnosti provedl. Z této analýzy byly identifikovány oblasti vzdělávání a byli vybrání zaměstnanci, pro které je znalost těchto aktivit klíčová.

Realizace programu obecných vzdělávacích aktivit přispěje ke zvýšení adaptability a kvalifikační úrovně zaměstnanců, a ke zvýšení udržitelnosti jejich pracovních míst.

Rozvojový Projekt plně respektuje a napomáhá k naplnění dlouhodobých strategických cílů společnosti.

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 609

 

Klíčové aktivity projektu:

1. Měkké a manažerské dovednosti

Školení měkkých a manažerských dovedností mají za cíl plynulý rozvoj osobních dovedností a zavedení optimálních návyků do každodenní praxe. V oblasti měkkých a manažerských dovedností jsme se zaměřili především na témata: Firemní kultura, Komunikace, Leadership, Hodnocení a motivace, Řízení změny, Obchodní dovednosti…

 

2. Účetní, ekonomické a právní kurzy

Jedná se o otevřené odborné kurzy, které jsou zaměřeny na odbornou profesní problematiku a aktuální legislativu. Cílem je zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců.

 

3. Obecné IT

V rámci školení IT jsme se zaměřili na efektivní práci s daty prostřednictvím využití nástroje MS Excell, různé uživatelské úrovně.

 

4. Technické a jiné odborné vzdělávání

V rámci této aktivity jsme vybrali vzdělávací kurzy zaměřené na oblasti technického a jiného odborného vzdělávání. Jedná se většinou o školení dle platné legislativy, které vychází z platných předpisů a zákonů a zaměstnavatel je povinen s nimi zaměstnance pravidelně seznamovat. Vybrané kurzy obsahují zejména: Obsluha teplovodních (nízkotlakých) kotlů  a středotlakých parních kotlů, Práce ve výškách, Vazači a jeřábníci, Obsluha regálového zakladače, Obsluha manipulačních vozíků, Odborná způsobilost v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

 

5. Interní lektor

Interní školení jsme se zaměřili na výchovu a vzdělávání interních zaměstnanců.

Do této klíčové aktivity jsou zařazena nejen základní školení probíhající u nových zaměstnanců, ale také i opakovaná a odborná školení u stávajících zaměstnanců. Jedná se o školení největšího rozsahu, které se provádí napříč firmou, a provádí se opakovaně.

Naše společnost si uvědomuje potřebu vzdělávání a rozvoje vlastních lidí, jdeme cestou využívání interního know-how ve formě interních školení.

Oblasti a aktivity jsme vybrali a hodnotili z hlediska několika kritérií (např. obsah školení a jeho dopad do firmy, rozsah cílové skupiny, frekvence školení=koho, co, jak a proč vzdělávat) a na jejich základě jsme vybrali nejvhodnější specialisty, kteří splňují předpoklady stát se interním lektorem.

Sekundární přidanou hodnotou je výchova a výcvik našich interních lektorů. Tím, že jsme vytvořili systém pravidelných interních školení, jsme schopni si tato školení realizovat vlastními zdroji a získáváme nezávislost na externích zdrojích (lektorech).